+31 (0)46 43 73 574 info@horse-transport.nl

LEVERINGSVOORWAARDEN

Leveringsvoorwaarden Gelissen Paardentransport

 

Gelissen Paardentransport BV is gehouden tot naleving van (inter-)nationale Sanctiewetgeving. Wij hanteren strikte protocollen om aan deze regelgeving te voldoen en accepteren slechts opdrachten voor zover de naleving van deze wetgeving door ons kan warden gewaarborgd. wij behouden ons het recht voor onze dienstverlening te weigeren of te staken, indien de naleving van deze wetgeving in het geding is of dreigt te komen.

 

 1. Al onze werkzaamheden vinden plaats onder toepasselijkheid van de laatste versie van de Algemene Veevervoercondities. Aanvullend daarop geldt de laatste versie van de Algemene Vervoercondities. De arbitrage­clausules in beide sets voorwaarden worden uitdrukkelijk uitgesloten. Op grensoverschrijdend vervoer is daarnaast het CMR­verdrag van toepassing.
 2. In de toepasselijke voorwaarden staan beperkingen van de aansprakelijkheid van de vervoerder opgenomen. Dit houdt onder meer in dat er slechts een geringe dekking is bij een ongeval of calamiteit. Wij adviseren u om eventueel een aanvullende verzekering af te sluiten. Hierover zullen we u graag meer informatie verstrekken.
 3. Bij de te vervoeren paarden dient bij het laden een paspoort aanwezig te zijn, ongeacht of een paard gechipt is. Kosten die voortvloeien uit het niet aanwezig zijn van een paspoort zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Wanneer er bijzonderheden zijn met het paard van welke aard dan ook (bijvoorbeeld medicatie of slechte omgang met mensen waardoor er gevaar voor de mens en/of paard kan ontstaan) is de opdrachtgever verplicht om dit, tezamen met alle overige door Gelissen Paardentransport verlangde gegevens en informatie, voor aanvang van het transport schriftelijk te melden.
 5. Eventuele bijkomende kosten onderweg die, naar eigen inzicht van Gelissen Paardentransport, noodzakelijk zijn voor het welzijn van het paard zoals bijvoorbeeld extra stalling of een veearts, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 6. Kosten waardoor paarden niet tijdig op de juiste bestemming kunnen worden afgeleverd als ook wachttijden en overige te maken kosten als telecommunicatie, overuren, inhuur externe transportbedrijven, stalling etc, zijn voor rekening van opdrachtgever. Uren wachttijd bedragen € 45,00 per uur per chauffeur.
 7. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt pas tot stand door onze opdrachtbevestiging. * Bij annuleringen tot 48 uur voor aanvang van de dienstverlening worden de gemaakte kosten in rekening gebracht, vermeerderd met 25 % van het factuurbedrag. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de dienstverlening dienen 75 % van het gehele factuurbedrag en de gemaakte kosten te worden voldaan.
 8. De opgegeven vrachtprijzen en overige tarieven zijn exclusief btw.
 9. Indien er een prijsopgave is gedaan op basis van een verzamel transport en er zijn één of meerdere annuleringen, kan Gelissen Paardentransport besluiten om het transport op een later tijdstip uit te voeren.
 10. In geval van overmacht aan onze zijde worden onze verplichtingen opgeschort.
 11. Betaling van onze facturen dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk bij aanvang van het transport. Hierna is over het openstaande bedrag 2% rente per maand verschuldigd. Bij stornering van uw betaling brengen wij € 10,­­ kosten in rekening.
 12. Op alle werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Maastricht is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit onze werkzaamheden, en aanvullend bevoegd ingeval van internationaal vervoer.
 13. Stalling van de paarden geschiedt voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever garandeert dat de paarden alle periodieke entingen hebben gehad en ontwormd zijn. Bijkomende kosten zoals dierenarts en hoefsmid zijn voor rekening van de opdrachtgever. Gelissen Paardentransport is bevoegd zonder opgaaf van redenen paarden te weigeren alsmede paarden te weigeren die ziek, verkouden, kreupel of drachtig zijn, danwel schimmel of een andere besmettelijke aandoening hebben.
 14. Wanneer een paard intern ziek wordt, zullen wij € 25,00 per dag in rekening brengen voor stalling en verzorging van het paard, exclusief dierenartskosten, medicatie, dieetvoeding/supplementen e.d. Deze bepaling geldt ook als er een vervoersverbod heerst of heeft geheerst en wanneer er op eigenstal een besmettelijke ziekte heerst
 15. Wij accepteren uitsluitend betalingen van onze opdrachtgever/debiteur, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders is overeengekomen
 16. Gelissen Paardentransport dient te voldoen aan de verplichtingen en beperkingen die voortvloeien uit de toepasselijke sanctieregelgeving van de Verenigde Naties, de Europese Unie, Nederland en ieder land dat relevant is of kan worden voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst (“Sanctiewetgeving”). Opdrachtgever is zowel ongevraagd als gevraagd verplicht ons alle informatie te verschaffen die noodzakelijk is voor een correcte naleving van de Sanctiewetgeving. Wij zijn gerechtigd onze dienstverlening onmiddelijk op te schorten of te staken en/of een overeenkomst met onmiddelijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst de beëindigen, indien – naar ons oordeel – nakoming van de desbetreffende overeenkomst kan of zal leiden tot een schending van de Sanctiewetgeving en/of de opdrachtgever niet voldoet aan vorenbedoelde informatieverplichting. Gelissen Paardentransport is niet aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever  (in)direct lijdt als gevolg van de opschorting of het staken van de dienstverlening, dan wel het beëindigen van de overeenkomst wegens (mogelijke) inbreuken op de Sanctiewetgeving; wij kunnen in dat geval evenmin een boete verbeuren of anderzins gehouden zijn tot het betalen van enige vergoeding.

Gelissen Paardentransport BV
Daalweg 38A 6102 TD Echt - The Netherlands
TEL: +31 (0)46 437 35 74

Instagram

[jr_instagram id="2"]